Stupid easy frontend blog

test hooks whya;klsjdf;